Условия за използване

Прочетете внимателно

С влизането си на www.cbre.bg („Сайт“), Вие потвърждавате, че сте бизнес потребител на възраст над 18 години и имате право да използвате този Сайт, както и че се съгласявате да спазвате следните условия за използване („Условия“).

Настоящите Условия уреждат достъпа Ви до Сайта, освен в случаите, когато има отделни правила и условия, отнасящи се до определени области на този Сайт, посочени на съответната страница на Сайта. Ако не сте съгласни да спазвате тези Условия, не трябва да използвате този Сайт. За по-голяма яснота, в настоящите Условия, позоваванията на „ние“, „нас“, „наш“ и „самите ние“ са позовавания на CBRE Limited и всяко от нейните филиали или дружества от групата.

Настоящите условия за използване, заедно с нашата Политика за поверителност („Политика за поверителност“), достъпна на www.cbre.bg/za-nas/globalno-izvestie-za-poveritelnostta-i-biskvitkite поставят основата, на която ще събираме, използваме и разкриваме определени лични данни за Вас. Използването на този сайт от Ваша страна означава Вашето разбиране и приемане на условията на тези правила за използване.

Периодично можем да променяме тези Условия и ще публикуваме копие от променените Условия на този Сайт. Вие ще бъдете ангажирани със спазването на актуализираните Условия от момента, в който те са публикувани на този Сайт. Съветваме Ви периодично да посещавате този Сайт и тази уеб страница, за да сте сигурни, че сте запознати с всички направени промени.

 1. Достъп

  Запазваме си правото да ограничим достъпа до определени области от този Сайт за одобрени регистрирани потребители. В случай, че която и да е част от Сайта изисква да се регистрирате при нас, преди да получите достъп, Вие се съгласявате да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни, включително, но не само, потребителско име и парола, както и Вашето име, адрес, телефонен номер и Валиден имейл адрес („Информация за акаунта“).Вие се съгласявате да актуализирате информацията за Вашия акаунт, ако е необходимо, за да бъде точна. CBRE ще използва информацията във Вашия акаунт в съответствие с Политиката за поверителност.

  Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашето потребителско име, парола или акаунт. CBRE няма да носи отговорност за каквито и да било загуби, произтичащи от неоторизирано използване на Вашия акаунт и Вие се съгласявате да обезщетите CBRE за всяко негово неправилно, неоторизирано или незаконно използване.

 2. Лиценз за използване на сайта

  C CBRE Ви предоставя ограничен, неизключителен, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на Сайта в съответствие с настоящите Условия. Всяко използване на Сайта, което не е изрично разрешено съгласно тези Условия, е строго забранено.

 3. Интелектуална собственост

  Вие потвърждавате, че CBRE притежава или има лиценз за всички права на собственост и авторски права върху съдържанието, предоставено на този Сайт. Всички права на собственост и права върху интелектуална собственост върху всяко лицензирано съдържание, предоставено на този Сайт, са собственост на съответните собственици на съдържание и могат да бъдат защитени от приложимите закони и договори за авторско право или други закони и договори за интелектуална собственост и подлежат на ограничения за използване съгласно тези закони или договори.

  Можете да използвате този Сайт за Ваша информация и вътрешни бизнес цели и можете да направите копие на страниците на този Сайт, но само за вътрешна бизнес употреба и при условие, че спазвате всички известия за авторски права и други права на собственост. Всяка промяна, предаване, наемане, копиране или използване на съдържанието на този сайт за обществени или търговски цели (различни от вътрешна бизнес употреба) е забранена. Следните марки са регистрирани търговски марки или търговски марки на CBRE: CBRE и неговото фирмено лого, както и някои други търговски марки на CBRE, марки за услуги, графики и лога (наричани заедно „търговски марки на CBRE“), използвани във връзка с предоставянето на продукти и услуги от CBRE. Сайтът може да съдържа търговски марки на трети страни, марки за услуги, графики и лога. Не Ви се предоставят никакви права или лиценз по отношение на търговските марки на CBRE или търговските марки на трети страни.

 4. Ограничения

  Вие се съгласявате да не: (i) използвате Сайта за възпроизвеждане, предаване, показване или разпространение на материали, защитени с авторски права, на какъвто и да е носител или чрез какъвто и да е метод без изричното писмено разрешение на CBRE; (ii) да копирате, съхранявате, редактирате, променяте, подготвяте производни произведения или да променяте по какъвто и да е начин съдържанието, предоставено на този Сайт; или да не (iii) използвате нашия Сайт по какъвто и да е начин, който нарушава настоящите Условия.

  Вие се съгласявате: (a) да не се представяте, за което и да е физическо или юридическо лице или да представяте погрешно Вашата връзка с друго физическо или юридическо лице; (б) да не се занимавате с нежелана поща, засипване с нежелана информация, събиране на имейл адреси или други лични данни, спайдъринг, извличане на екранни данни, сканиране на база данни или всякаква друга дейност с цел получаване на списъци с потребители или друга информация, включително списъци с конкретни имоти достъпни чрез Сайта; (в) да не изпращате верижни писма или пирамидални схеми чрез Сайта; (г) да не правите опити за получаване на неоторизиран достъп до други компютърни системи чрез Сайта; или (д) да не използвате Сайта по начин, който би могъл да повреди, деактивира, претовари или навреди на Сайта или да попречи на други страни да използват и да се наслаждават на Сайта.

 5. Политика за поверителност и подаване на информация

  Освен ако не е посочено друго в настоящите Условия, използването на този Сайт от Ваша страна се подчинява на Политиката за поверителност на CBRE. Освен лична идентифицираща информация, която е обхваната от нашата Политика за поверителност, всеки материал, който предавате или публикувате на Сайта, се счита за неповерителен и непатентован.

  CBRE няма да има задължения по отношение на такива материали. Всички съобщения и други материали, които предавате или публикувате на този Сайт, са и остават наша собственост и с изпращането им се съгласявате, че можем да ги използваме, за каквато и да е цел, без да Ви плащаме компенсация.

 6. Отказ от отговорност

  Сайтът Ви се предоставя „както е“.Всяко използване на този Сайт е на Ваш риск. В максималната степен, позволена от закона, CBRE изключва всички гаранции, изрични или подразбиращи се (включително, но не само, подразбиращи се гаранции за задоволително качество, годност за определено цел и използването на разумни грижи и умения). CBRE не дава никакви гаранции, че на този Сайт няма да има изкривяване на истината, атаки, вируси, намеса, хакерство или друго проникване в сигурността.

  Въпреки, че работим усърдно, за да предоставяме точна и пълна информация, този сайт Ви се предоставя безплатно и не можем да носим отговорност пред никое лице за загуби или щети, които могат да възникнат пряко или непряко от използването на този Сайт (или невъзможност от използването му) или някоя информация, съдържаща се на този Сайт.

  Има вероятност в целия списък с имоти да има грешки, пропуски, промяна на цената, в наемните и други условия, предишна продажба, отдаване под наем или финансиране, или оттегляне без предизвестие. Всички прогнози, мнения, предположения и оценки, съдържащи се в този Сайт, са само примерни и могат да не представляват текущо или бъдещо състояние на посочения имот. Вие и Вашите данъчни и юридически съветници трябва да проведете свое собствено проучване на всеки имот, посочен на този Сайт, и всяка планирана сделка, отнасяща се до него.

 7. Отговорност

  Нищо в настоящите Условия не ограничава отговорността на CBRE при смърт или телесна повреда, възникнали в резултат на небрежност от наша страна или поради заблуждаващо погрешно представяне.

  В никакъв случай CBRE няма да носи отговорност пред Вас за косвени, общи, специални, случайни, последващи, примерни или други щети (включително, но не само, щети за пропуснати печалби, прекъсване на бизнеса, повреда на файлове, загуба на бизнес информация или всякакви други имуществена загуби) във връзка със Сайта по какъвто и да е начин или във връзка с използването, невъзможността от използване или резултатите от използването на Сайта, дори ако CBRE е била уведомена за възможността от такива щети. Никаква устна или писмена информация или съвети, дадени от CBRE или други лица, няма да представляват гаранция и нито Вие, нито която и да е трета страна може да разчита на такава информация или съвет.

 8. Обезщетение

  Вие обезщетявате или осигурявате обезщетение на CBRE за всякакви загуби, искове за щети, претенции или разходи (независимо дали преки, или косвени), произтичащи от (i) твърдения, че Вашата работа, притежаване или използване на Сайта или част от него е в противоречие с настоящите Условия, по какъвто и да е начин или каквито и да било материали или информация, които ни предоставяте, нарушават авторските права или правата на интелектуална собственост на трета страна; или от (ii) Вашето използване или злоупотреба със Сайта.

 9. Общи условия

  Вие носите отговорност за прилагането и спазването на всички закони и разпоредби, приложими за използването от Ваша страна на този Сайт.

  CBRE или нейните бизнес партньори могат да представят реклами или промоционални материали на или чрез Сайта. Вашите взаимоотношения или участие в промоции на трети страни, рекламодатели на или чрез Сайта са единствено между Вас и тази трета страна и Вашето участие се подчинява на правилата и условията, свързани с тази реклама или промоция. CBRE не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на такива сделки или в резултат на присъствието на такива материали на трети страни на Сайта.

  Връзките в този Сайт и други уеб сайтове, които управляваме, може да водят до уеб сайтове на трети страни. Съдържанието, точността на информацията и функцията на такива уеб сайтове са извън контрола на CBRE и ние не можем да поемем никаква отговорност за тях, нито одобряваме съдържанието на такива уеб сайтове на трети страни. И по-специално, всички отношения, които имате с такива оператори на уеб сайтове на трети страни, трябва да са в съответствие с правилата и условията (ако има такива) на тези оператори на уеб сайтове.

  Достъпът до целия или част от Сайта може да бъде спрян временно и без предизвестие.

  Ако някоя от клаузите на настоящите Условия бъде счетена от съда за незаконна, невалидна или неприложима, останалите клаузи остават непроменени и запазват действието си.

  Неупражняването от наша страна на каквото и да е право или средство за защита съгласно настоящите Условия не може да се счита за отказ от това право или средство за защита.

  Настоящите Условия определят цялото споразумение и договореност между страните във връзка с използването на този Сайт и отменят и заменят всички други правила и условия, чието прилагане се предполага.

  Настоящите Условия се уреждат от българското законодателство и Вие се съгласявате да се подчинявате на изключителната юрисдикция на българските съдилища.
  © 2023 CBRE, Inc.